Voorwaarden

Plaatsgebruik

De Overeenkomst van het plaatsgebruik

Door deze plaats te gebruiken en/of om het even welk materiaal te downloaden, komt u om door deze Overeenkomst worden gebonden overeen. Deze overeenkomst is op u en, als u deze website uit uw cliënt` s naam, op u en al uw cliënten van toepassing gebruikt. Wij be*houden ons het recht voor deze overeenkomst zonder nader order op elk ogenblik te veranderen. Wij be*houden ons het recht voor onze het tarief structuur bij te werken en te veranderen als het nodig omvatten maar beperkt niet tot veranderingen die op onze gemeenschap, beeldspraakgegevensbestand of markttendensen worden gebaseerd. Uw gebruik van de plaats zal onderworpen aan de huidigste versie zijn die op de plaats op het tijdstip van uw gebruik wordt gepost. Door het gebruiken van deze plaats of het downloaden van, om het even welke media te uploaden of te gebruiken die onder het Dreamstime.com-domein worden vermeld komt u om door deze Overeenkomst worden gebonden overeen. Indien u met hier verklaard om het even wat niet akkoord gaat beëindig gelieve uw gebruik van de plaats en alle gegevens te wissen u hebt gedownload. Waar Dreamstime u van een vertaling van de Engelstalige versie van de pagina of plaats` s functionaliteit heeft voorzien, dan bent u het ermee eens dat de vertaling voor uw gemak slechts wordt verstrekt en dat de Engelstalige versies van de Termijnen uw verhouding met Dreamstime zullen regeren. Als er om het even welke tegenspraak tussen de Engelstalige versie en zijn vertaling in een verschillende taal is, dan zal de Engelstalige versie belangrijkheid nemen.

Gebruik van deze plaats

Deze plaats wordt bezeten en door Dreamstime in werking gesteld. Alle Media, audio en video materiële en verwante informatiematerialen in om het even welk die middel door hieronder Dreamstime wordt verstrekt, met inbegrip van verwante teksten, titels, of informatie ( collectief bedoeld als Media) worden bezeten door Dreamstime en door onze Media leveranciers ( Contributors) , leden van onze gemeenschap. Alle Media worden beschermd door de V.S. en internationale auteursrechtwetten.

Deze plaats bevat beide Media die een zichtbaar watermerk ( afschildert; Van een watermerk voorziene Media) en Media dat geen zichtbaar watermerk ( bevat; Niet van een watermerk voorziene Media). Dreamstime staat u om te zoeken naar, mening toe, en gebruikt slechts Van een watermerk voorziene Media zoals hieronder toegelaten. Als u voor een Dreamstime-rekening hebt geregistreerd en Dreamstime uw registratie heeft goedgekeurd, kunt u tot niet Van een watermerk voorziene Media kunnen toegang hebben, die slechts zullen worden gebruikt zoals hieronder toegelaten. Dreamstime be*houdt zich het recht voor uw machtiging te herroepen om de beschikbare Media te bekijken te downloaden en te gebruiken en de informatie over deze plaats op elk ogenblik, en u komt overeen om uw dergelijk gebruik op geschreven bericht van Dreamstime onmiddellijk te beëindigen. Alle die rechten niet specifiek in het kader van deze Overeenkomst worden verleend zijn voorgebe*houd aan Dreamstime. Bovendien, staan wij niet het gebruik van geautomatiseerde software of andere kruipende technieken om onze website toe te zoeken en/of winnen Media of verwante informatie terug.

Dreamstime kan alle die vergunningen onmiddellijk herroepen aan u zonder voorafgaande kennisgeving worden verleend als u om eender welke bepaling van deze overeenkomst er niet in slaagt na te leven. Als een vergunning wordt herroepen, komt u ophouden, overeen gebruikend deze plaats en Media alle Media en alle exemplaren van alle media onmiddellijk schrappen en alle andere exemplaren vernietigen. Uw gebruik van deze plaats en om het even welke Media zullen aan al toepasselijke wet voldoen. Dreamstime kan uw toegang tot deze plaats beperken of verwijderen op elk ogenblik, of het gebruik van om het even welke Media beperken of verwijderen om welke reden ook, en kan de Media met een andere Media vervangen, en u komt overeen om al gebruik van de Media op bericht van Dreamstime onmiddellijk te beëindigen.

Ondanks onze beste inspanningen om nauwkeurige informatie te verstrekken, kan deze plaats technische of andere fouten, onnauwkeurigheid bevatten of typografische fouten. Bovendien, kunnen deze plaats en om het even welke Media historisch en cultureel belangrijke Media en teksten omvatten die onderwerpen kunnen bevatten die op de sociale houdingen en de omstandigheden van een bepaalde tijd of een plaats wijzen. U zou zich ervan bewust moeten zijn dat uw onderzoek kan resultaten tonen die inhoud die aan zijn context ongepast kunnen schijnen bevatten, of tekst die potentieel aanvallend zouden kunnen zijn. U bent alleen verantwoordelijk voor het bepalen of uw gebruik van om het even welke Media de toestemming van om het even welke derde of de vergunning van om het even welke extra rechten vereist, en u zou zich niet alleen op de informatie moeten baseren die door Dreamstime of zijn leden wordt verstrekt. Als u onzeker bent of de extra derderechten voor uw gebruik nodig zijn, bent u verantwoordelijk voor het raadplegen de bekwame beroeps van het rechtenbeheer of rechtskundige adviseurs.

Dreamstime levert redelijke inspanningen om te voldoen aan en alle kwesties betreffende potentiële auteursrechten en handelsmerken op te lossen beschikbaar op de V.S. en de internationale markt. Terwijl de verantwoordelijkheid voor de geuploade Media volledig aan de Medewerkers` s kant is, doet he/she die de persoon die alle auteursrechten over de voorgelegde inhoud is houdt, wij ons beste om het even welke auteursrecht of handelsmerkovertredingen identificeren en oplossen.

Als u een dossier hebt gevonden dat zulk een overtreding vertegenwoordigt te brengen gelieve ons op de hoogte, opdat wij de passende maatregelen kunnen nemen.

Kinderen

Kinderen ( personen onder de leeftijd van 18) zijn niet verkiesbaar om deze unsupervised plaats te gebruiken en wij vragen dat de kinderen voor een rekening registreren of geen persoonlijke informatie aan ons voorleggen. Door deze unsupervised plaats te gebruiken, en/of voor een rekening te registreren, rechtvaardigt u dat u 18 jaar oud of ouder bent.

Erkenning, Vertegenwoordiging, en Garanties

Erkenning, Vertegenwoordiging, en Garanties

Door de Website of een ander van Onze diensten te gebruiken, erkent u daardoor bevestigend, vertegenwoordig, en rechtvaardig de waarheid en de nauwkeurigheid van elk van de volgende verklaringen:

a. Dreamstime verleent toegang tot de online dienst bestaand uit informatie en materialen die door u en andere gebruikers worden gecreeerd en worden gepost.

b. De media op de Website die voor vergunning beschikbaar is worden opgeslagen op de servers van Dreamstime ` s bij de richting van de gebruikers van Dreamstime ` s.

c. Om het even welke die wijziging van Media door Dreamstime ` s gebruikers, zoals de toevoeging van een Dreamstime-watermerk worden geupload, wordt uitgevoerd door een geautomatiseerd proces. Dienovereenkomstig, aangezien de Medewerker zich ervan bewust is dat dergelijke wijzigingen automatisch zullen plaatsvinden op upload, zal de Medewerker zal de partij worden geacht verantwoordelijk voor dergelijke automatische wijziging en als &ldquo worden beschouwd; author” van dergelijke automatisch gewijzigde Media. Dreamstime is niet de oorzaak van wijzigingen die aan Media als deel van zijn automatisch het posten proces voorkomen.

d. Om het even welk overzicht van geuploade Media die door Dreamstime kunnen worden uitgevoerd alvorens dergelijke Media van het publiek ter beschikking te stellen vluchtig en slechts bedoeld zijn om onmiddellijk duidelijke schendingen van deze Termijnen te identificeren. Dienovereenkomstig, en ondanks zulk poort die, Medewerker zal uploaden Media de partij houden worden geacht bij van wie richting dat de Media op de servers van Dreamstime ` s verblijven.

e. Dreamstime heeft nooit, geleid en nooit, zijn gebruikers geleid om Media te uploaden die op om het even welk recht overtreden dat tot een derde behoort. Het uploaden van Media die op derderechten overtreden vormt een directe en materiële schending van deze uitdrukkelijke Termijnen en zal de het uploaden Medewerkers` s rekening aan opschorting en/of beëindiging onderwerpen, waar aangewezen.

f. Dreamstime veronderstelt correct dat Medewerker uploaden Media de enige houder van alle exclusieve rechten op die Media, behalve waar de Media alleen één of andere duidelijke aanwijzing aan het tegendeel dragen, zoals een zichtbare eigenaar merkend identificeert een Persoon buiten de Medewerker als exclusieve rechthebbende is.

g. Waar de Media geen duidelijke eigenaar merkend hebben die op een exclusieve eigenaar wijst, kan Dreamstime niet worden geacht om daadwerkelijke kennis te hebben die de Media op om het even welke derde` s rechten overtreden.

h. Bij het verzamelen van licentierechten namens Medewerkers, en het behouden van een gedeelte die licentierechten, leidt Dreamstime een direct financieel voordeel uit geen bepaalde Media af. Komt het Dreamstime` s slechts directe financiële voordeel uit het in werking stellen van zijn Website, die Medewerkers toestaat om hun Media aan potentiële vergunningskopers op de markt te brengen. De medewerkers zijn de enige partijen die een direct financieel voordeel van hun verwezenlijking en het uploaden van Media om door Dreamstime ` s gebruikers ontvangen vergunning te geven.

i. Dreamstime heeft geen recht of capaciteit om de activiteiten van Medewerkers te controleren die creëren en Media aan de Website uploaden. In het geval dat een Medewerker op derde` s rechten door of te uploaden Media te creëren overtreedt, is die Medewerker de enige verantwoordelijke partij voor dergelijke overtreding, en Dreamstime heeft geen controle over dergelijke activiteit.

j. Behalve het identificeren van een duidelijke eigenaar die in Media merken die op een exclusieve eigenaar wijst, heeft Dreamstime geen andere capaciteit om te bepalen of de rechten bijbheorend aan bijzondere Media tot een partij buiten de het uploaden Medewerker kunnen behoren. Als zijn enige andere middelen om Media te identificeren die op derde` s rechten kunnen overtreden, baseert Dreamstime zich volledig op behoorlijk voorgelegde berichten van derden beweren die dat hun rechten zijn overtreden.

k. Waar u binnen de Europese Unie wordt gevestigd, kwalificeert u als belastingplichtige voor de BTW doeleinden en u zult op verzoek Dreamstime van om het even welke bewijsstukken met deze inhoud ( voorzien; BTW-nummer ). In het geval dat dergelijke bewijsstukken niet worden verstrekt, aanvaardt u dat Dreamstime de toepasselijke BTW van uw de EU-land aan de prijs van de diensten zal toevoegen.

Gebruik van Van een watermerk voorziene Media die - Media om comping gebruiken

De media omvatten zonder beperking alle digitale beelden, audio, audiovisuele, videowerken en enige verwante tekstuele informatie ( met inbegrip van titels en credits). De media omvatten zichtbaar of elektronisch van een watermerk voorziene en verminderde resolutiemedia ( Niet van een watermerk voorziene of Van een watermerk voorziene Media) of hogere resolutie niet van een watermerk voorziene Media ( Niet van een watermerk voorziene Media).

Voorwaardelijk op uw naleving van deze Overeenkomst, Dreamstime verleent u een beperkte vergunning aan download Van een watermerk voorziene Media alleen om evaluere/comping of u wenst om een vergunning aan de niet Van een watermerk voorziene Media volgens de Gebruikelijke termen en de Voorwaarden te kopen van toepassing op uw gebruik. U kunt Van een watermerk voorziene Media in geen definitieve die materialen binnen uw bedrijf worden verdeeld of om het even welke die materialen buiten uw bedrijf of aan het publiek worden verstrekt of in om het even welk online of ander elektronisch distributiesysteem gebruiken. U kunt, om het even welk zichtbaar of elektronisch watermerk niet wijzigen veranderen of verwijderen, of ingenieur demonteren, omkeren, of decompile om het even welke Media. Behalve dit beperkte, interne het testen en steekproefgebruik, verleent Dreamstime u geen andere rechten, en u kunt verdelen of, sublicense voor gebruik of distributie geen Van een watermerk voorziene Media ter beschikking stellen.

Het registreren voor een rekening

Het registreren voor een Dreamstime-Rekening

Om toegang tot onze Media te verkrijgen evenals om het even welke Media te uploaden, moet u een Dreamstime-rekening aanvragen en u komt overeen om volledige, ware en nauwkeurige informatie te verstrekken. Dreamstime reserveert enige discretie over of om u een rekening te verlenen, en u overeenkomt om tot de gemachtigde secties van de website en uw die rekening toegang te hebben slechts door rekeningslogin en het wachtwoord te gebruiken aan u door Dreamstime wordt geleverd. Door een rekening te creëren of anders onze website te gebruiken, toont u uw goedkeuring van deze termijnen en van ons aan Privacybeleid, welke hierin door deze verwijzing wordt opgenomen.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw rekeningnummer en/of wachtwoord, indien van toepassing, en u zult deze toegangsinformatie niet verdelen of zult anderen toestaan om deze toegangsinformatie te gebruiken om tot deze plaats toegang te krijgen. U komt overeen om redelijke maatregelen te treffen om anderen te verhinderen uw toegangsinformatie te verkrijgen en Dreamstime mee te delen van om het even welke onbevoegde toegang of toegang voor om het even welk van uw werknemers of agenten te moeten bijwerken of verwijderen. U zult aansprakelijk voor betaling voor alle die Media zijn door anderen die uw rekening gebruiken, met of zonder uw toestemming of kennis voorafgaand aan de tijd worden gedownload dat u Dreamstime van om het even welk onbevoegd gebruik meedeelt. U bent het ermee eens dat u geen gebruiksrechten, eigendom, of bailment als resultaat van het gebruiken van om het even welke Dreamstime-rekening of website of daarmee verband houdende diensten zult verwerven.

Altijd, kunt u uw rekeningstoegang verzoeken om worden beperkt, maar Dreamstime be*houdt zich het recht voor uw verzoek te vertragen tot alle vereisten van deze Overeenkomst met. zijn. Slechts kunnen de rekeningen zonder enige activiteit met betrekking tot de de plaats` s diensten of producten, permanent worden geschrapt. De rekeningen met activiteit zullen op onze servers voor verdere verwijzing worden geblokkeerd en worden gearchiveerd. De toegang tot deze rekeningen is beperkt en verleend slechts aan een deel van het Dreamstime-adminpersoneel, voor wettelijke doeleinden.

Na het verwerven van een een kredietenpakket of abonnement, kunt u Media downloaden gebruikend diverse vergunningen beschikbaar op onze plaats. Deze vergunningen worden toegekend aan de rekeningseigenaar ( persoon of organization). Dit is een éénpersoonsvergunning en kan slechts door de rekeningseigenaar of zijn werknemer, voor de bedrijf` s eigen projecten of de cliënten worden gebruikt en kan niet aan een andere partij worden overgebracht. Als de Media door meer werknemers moeten worden gebruikt, toen Onbeperkte Uitgebreide Vergunning ( U-EL) wordt vereist.

Geen van onze Media kan op om het even welke manier worden opnieuw verkocht of worden opnieuw verdeeld, of voor herdistributie of wederverkoop door een derde zonder de afzonderlijke geschreven toestemming van Dreamstime worden ter beschikking gesteld ` s.

Indien nodig, kunt u Media namens een derde, zoals uw cliënt, organisatie, werkgever, enz. kopen. Gelieve te wijzen op op Mijn Downloadspagina de volledige naam van om het even welke derde uit van wie naam u een bepaald stuk Media door de `-verbinding van de Cliëntnaam ` in de rij voor dat stuk Media te klikken hebt gekocht, dat automatisch de gekochte vergunning voor die Media tot de vermelde derde zal uitbreiden. Voor het vermijden van twijfel, kan elke individuele Media vergunning slechts tot één derdepartij worden uitgebreid. Indien u wenst een stuk Media voor meer dan één derdepartij te gebruiken, moet u een afzonderlijke vergunning voor elke derde kopen en elke vergunning aan de aangewezen derde toewijzen zoals hierboven beschreven. Door een derde voor om het even welke Media vergunning aan te wijzen die u koopt, vertegenwoordigt u daardoor en rechtvaardigt bevestigend dat ( i) dergelijke derde is om door deze Overeenkomst overeengekomen worden gebonden; en ( ii) u bent volledig verantwoordelijk voor om het even welke eisen die van dergelijk derde` s gebruik van de Media kunnen het gevolg zijn. Als u om het even welke verdere informatie over Media vergunning gevend namens derden vereist, gelieve te aarzelen niet aan contacteer ons.

Royalty-vrij concept

Royalty-vrije Vergunning - Concepteninformatie

Welk royalty-Vrij middel is kan dat u voor de Media slechts eenmaal en toen u betaalt het gebruiken zo vaak aangezien u, met enkel een paar beperkingen houdt van.  Met andere woorden, er geen licentierechten behalve de aanvankelijke prijs en geen andere royaltys zijn die behalve die moeten worden betaald inbegrepen in   aanvankelijke kosten. U wordt toegestaan om het beeld voor een onbeperkt gedrukt en/of elektronisch aantal exemplaren te gebruiken. Deze vergunning wordt verleend in perpetuity en het is geldig wereldwijd.

De royalty-Vrije vergunning wordt verleend SLECHTS voor de niet van een watermerk voorziene Media u het gebruiken van de Downloadknoop koopt; alle andere versies ( kleine van een watermerk voorziene en niet van een watermerk voorziene duimnagels die op openbare site) zichtbaar zijn; zijn volledig copyrighted. De vrije die dossiers van de Vrije Foto'ssectie kunnen worden gedownload in commerciële projecten onder ons worden gebruikt

De vrije die dossiers van de Vrije Foto'ssectie kunnen worden gedownload in commerciële projecten onder ons worden gebruikt beperkte Royalty Vrije ( Rf-LL) vergunning en volgens onze voorwaarden. Dit is een éénpersoonsvergunning en aan gegeven u als ontwerper, uw werkgever ( client) of om het even welke werkenden.

Royalty-vrije vergunning voor het gebruiken van onze Media

Royalty Vrije Vergunning van gebruik van niet Van een watermerk voorziene Media en Beperkingen

De high-resolution Media die u onder de regelmatige Royalty Vrije ( downloadt; RF) de vergunning kan worden gebruikt om fijne kunstdrukken te maken, visueel websitepagina's en kopballen, tijdschriftpagina's en artikelen, kranten, boeken, ebooks en boekjes, boek/ebook dekking, vliegers, blogartikelen, bulletins, documentaires en films, toepassingssoftware ( te illustreren en te verbeteren; apps) , tonen de sociale media posten, de audio en videoproductie zoals reclamespots, TV, toont de radio, levende prestaties, podcasts en een ander adverterend en promotiemateriaal, in of gedrukte of elektronische media, zolang het punt waarin de Media verschijnen om het even welke hieronder beperkingen niet tegenspreekt. De lijst is niet volledig en als u om het even welke onzekerheid betreffende het gebruik van de Media in het correcte maniere-mail steun gebruiken gelieve te hebben contactvorm.

De Webmalplaatjes, groetkaarten, prentbriefkaaren, ringtones vooral ontworpen voor verkoop, gelijkaardige de druk-op-vraag diensten, canvas, t-shirts, mokken, kalenders, prentbriefkaaren, muisstootkussens of een andere punten die de Media op een essentiële manier, worden om worden verkocht de opnemen beschouwd als herdistributie ( als de Media in een essentiële manner) worden gebruikt. Het gebruik van Dreamstime.com-Media voor deze doeleinden onder de regelmatige Royalty Vrije vergunning wordt niet toegelaten. Het is ook verboden om de Media ter beschikking te stellen op een website voor download ( als behang bijvoorbeeld ) , hoewel u de Media in een concept in zo vele websites kunt gebruiken aangezien u, voor om het even welk aantal cliënten wilt. Voor Webgebruik, moet u niet de Media bij een breedte gebruiken die 1080 pixel overschrijden tenzij het in uw plaats` s ontwerp inbegrepen is. Als de Media deel van een ontwerp en dienovereenkomstig gemanipuleerd uitmaken, kan de Media breedte hoger zijn dan 1080 pixel.

Als u de Media voor gedrukte materialen gebruikt, is het aantal exemplaren onbeperkt. U kunt de Media wijzigen die in elk geval voor reproductie worden vereist, of hen omvatten in uw eigen persoonlijke verwezenlijkingen.

Het kopen van de high-resolution Media ( het kopen van license) brengt niet het auteursrecht over. U kunt niet beweren dat de Media uw zijn en u kunt niet verkopen, voor gebruik vergunning geven, of in elk geval de Media voor hergebruik verdelen. Wij adviseren dat u het agentschap en de Medewerker crediteert wanneer u Media gebruikt. Door dit komt ten goede u aan de gemeenschap bij Dreamstime.com, waarvan u een integraal onderdeel bent, en hulpverhoging uw succes als deel van de gemeenschap, die, door bijdragen te kweken, hoeveelheid en kwaliteit bereikt.

Beperkte Royalty Vrije Vergunningen ( Rf-LL) voor het gebruiken van Media die binnen de Vrije sectie van de website worden gedownload

Dreamstime biedt een vrije volledig searchable en constant bijgewerkte sectie aan. Zijn gebruik kan aan alle geregistreerde gebruikers of aan een specifiek gebied van leden, afhankelijk van de agentschap` s strategie beschikbaar zijn. De Media van worden gedownload die vrije sectie kan in het kader van de termijnen worden gebruikt die voor de regelmatige Royalty Vrije vergunning worden vermeld, met één enkele extra beperking: de maximumhoeveelheid fysieke exemplaren in om het even welke vorm is beperkt tot 10.000 exemplaren. Als u dit bedrag overschrijdt en u reeds kredieten kocht kunt u verzoeken om de Media onder de regelmatige rf-vergunning te downloaden.

Openbaar Domein ( Rf-CC0) Beelden

Dreamstime biedt een grote selectie van beelden aan die het gelooft het openbare domein, één van beiden door de uitdrukkelijke toewijding van de auteursrechteigenaar ` s aan het openbare domein ( zijn ingegaan; zoals beschreven hier), of om wat andere reden, zoals afloop van auteursrechten.  U kunt openbare domeinbeelden gebruiken u van Dreamstime op om het even welke manier downloadt u, behoudens ons kiest Gevoelige Onderworpen beperkingen en op voorwaarde dat u hen niet met betrekking tot het aanbieden van de dienst gebruikt die aan Dreamstime concurrerend is. Dreamstime biedt geen model of bezitsversies met betrekking tot om het even welk openbaar domeinbeeld aan, en niettegenstaande om het even wat hierin aan het tegendeel, zal Dreamstime geen garantie of schadevergoeding met betrekking tot uw gebruik van enig openbaar domeinbeeld verstrekken.

Uitgebreide vergunningen voor het gebruiken van onze Media

Uitgebreide vergunningen voor het gebruiken van onze Media

De volgende vergunningenaanbieding breidde soorten gebruik voor onze regelmatige Royalty Vrije of Redactievergunningen uit. Merk op dat niet alle media voor dit type van vergunning beschikbaar zijn. U kunt het beeld volgens de volgende vergunningen gebruiken slechts als het beeld onder de aangewezen vergunning beschikbaar was EN u downloadde het gebruikend de aangewezen downloadknoop. U kunt de vergunning voor elk media werk bekijken u in uw downloadde Management area / Mijn Downloads.

Onbeperkte zetels ( U-EL):

Deze vergunning breidt onze regelmatige Royalty Vrije/Redactievergunning tot een onbeperkt aantal zetels uit binnen dezelfde organisatie. Het is een extra vergunning aan het gebruik inbegrepen binnen de regelmatige royalty-Vrije/Redactievergunning die rechten voor één enkele persoon binnen hetzelfde bedrijf toekent. De vergunning u-Gr wordt toegepast slechts voor het personeel van de organisatie die de rekening houdt. Het aantal toegestane exemplaren is onbeperkt voor elke ontwerper/werknemer.

Breidt onze regelmatige Royalty Vrije/Redactievergunning tot een onbeperkte hoeveelheid fysieke exemplaren in om het even welke vorm uit.

Dit is een extra vergunning aan de rechten inbegrepen binnen de regelmatige royalty-Vrije/Redactievergunning. Merk op dat de andere beperkingen nog van toepassing zijn.

Webgebruik ( W-EL):

Elektronische Punten voor Wederverkoop/Distributie: deze vergunning omvat het recht de media in webtemplates te gebruiken die aan meer klanten, screensavers, e-kaarten, Power Point-presentaties of als behang op celtelefoons worden verkocht. Het maximumaantal elektronische punten is onbeperkte ( is van toepassing als een totaal van elk type van usage).

Dit is een extra vergunning aan de rechten inbegrepen binnen de regelmatige royalty-Vrije vergunning. Merk op dat de andere beperkingen nog van toepassing zijn.

Drukgebruik ( P-EL):

Fysieke Punten voor Wederverkoop/Distributie: omvat het recht de foto's of de distilleertoestellen te gebruiken bestaand uit media voor t-shirts, prentbriefkaaren, groetkaarten, mokken, mousepads, affiches, kalenders, ontworpen kunstwerk dat aan andere klanten voor een onbeperkt aantal exemplaren ( moet worden verkocht; is van toepassing als een totaal van elk type van usage).

Dit is een extra vergunning aan de rechten inbegrepen binnen de regelmatige royalty-Vrije vergunning. Merk op dat de andere beperkingen nog van toepassing zijn.

Verkoop de Rechten ( SR-EL):

Deze vergunning vertegenwoordigt een volledige eigendom van de gedownloade media. De koper kan het uitsluitend gebruiken ( de exclusiviteit is vanaf het ogenblik van toepassing dat het dossier gebruikend deze vergunning werd gedownload; de koper moet met potentiële die verledendownloads rekening houden voor media worden gemaakt en het dienovereenkomstig kiezen of verder via support) onderzoeken; , en omvat het in om het even welk type van ontwerp met enkel een paar beperkingen: de gevoelige onderwerpen kunnen nog van toepassing zijn en de koper kan niet beweren dat het dossier door hem werd gecreeerd noch het als zijn werk opnieuw verkoopt. Het agentschap zal de media onmiddellijk onbruikbaar maken nadat de koper deze vergunning verwierf. De Medewerker moet het dossier van alle andere plaatsen permanent onbruikbaar maken waar hij het kan verkopen, zo spoedig mogelijk nadat de verkoop, maar niet meer dan 72 uren voorkwam. Deze vergunning verleent de kopersexclusiviteit zo de Medewerker in mening moet houden dat de exclusieve media door concepten, modellen, garderobe, en inhoud worden vertegenwoordigd die een uniek creatief bericht en kleine variaties in het beeld ( verstrekken; variatieshoek in camera, modelhouding of gebaar, bijvoorbeeld ) laat andere dossiers niet toe zoals zijnd verschillend. Al dergelijke variaties die de media maken zouden zeer in concept en bericht gelijkaardig aan verkocht onder SR-Gr uit verkoop ook moeten worden verwijderd. De fotograaf erkent en komt overeen om de koper van volledige eigendom voor het teruggewonnen dossier te voorzien gebruikend de vergunning SR-Gr.

Tijd Beperkte Exclusiviteit ( SR-EL1, SR-EL3):

Deze vergunning vertegenwoordigt een exclusief recht de gedownloade media te gebruiken, maar dergelijke exclusiviteit zal slechts een beperkte periode duren. De koper kan de media ( uitsluitend gebruiken; de exclusiviteit is vanaf het ogenblik van toepassing dat het dossier gebruikend dit license) werd gedownload; tijdens de geselecteerde tijdspanne, en omvat het in om het even welk type van ontwerp met enkel een paar beperkingen: de gevoelige onderwerpen kunnen nog van toepassing zijn en de koper kan niet beweren dat het dossier door hem werd gecreeerd noch het als zijn werk opnieuw verkoopt [foto/media].

Dreamstime zal het beeld onmiddellijk onbruikbaar maken nadat de koper deze vergunning verwierf. De Medewerker zal het dossier van alle andere plaatsen moeten permanent onbruikbaar maken waar hij of zij het kan verkopen, zo spoedig mogelijk nadat de verkoop, maar niet meer dan 72 uren voorkwam. De Medewerker erkent en komt overeen om de koper van het exclusieve recht te voorzien het teruggewonnen dossier te gebruiken gebruikend SR-EL1 of SR-EL3 vergunningen, voor de duur van de geselecteerde exclusiviteitsperiode.

De tijdsduur voor de exclusiviteitsperiode hangt van welke vergunning af wordt geselecteerd. SR-EL1 zal een exclusief recht verlenen de media één jaar te gebruiken. Op dezelfde manier zal SR-EL3 een exclusief recht verlenen het beeld drie jaar te gebruiken. De druk voor beide vergunningen in werking wordt is onbeperkt en gaat gesteld verder nadat de exclusiviteit die verliep. Aan het eind van de exclusiviteitsperiode, zal de kopers` s vergunning zoals vóór, met alle zelfde rechten, behalve het recht van exclusiviteit verdergaan, en het beeld zal opnieuw toegevoegd worden aan de beschikbare bibliotheek van media op Dreamstime.com en van alle gebruikers voor aankoop opnieuw ter beschikking gesteld. Na het eind van de exclusiviteitsperiode, zal de Medewerker ook de media voor download van andere plaatsen kunnen aanbieden waar de Medewerker zijn of haar media verkoopt.

Als ModelRelease op dossier beschikbaar is, zal het binnen ons gegevensbestand blijven, kan een bewijs over zijn bestaan aan de koper door:sturen, echter, M. informatie nog niet zal onthuld worden met betrekking tot de Medewerkers ` en modelleert `-privacy. Dit zijn extra vergunningen aan de rechten inbegrepen binnen de regelmatige royalty-Vrije vergunning.

Voor een andere details betreffende gebruik of deze vergunningen, wordt u sterk geadviseerd aan contact Dreamstime.

Universele Uitgebreide Vergunning ( U-U):

In het geval dat u van om het even welke Media gebruik hebt gemaakt die een uitgebreide vergunning vereisten zonder de aangewezen uitgebreide vergunning eerst te kopen, kunt u toestemming voor uw vroeger gebruik zonder vergunning verkrijgen door een Algemeen begrip Uitgebreide Vergunning ( te kopen; U-U). De prijs voor vergunningen u-u is US$1000 per uitgebreide vergunning.

Redactievergunning voor het gebruiken van onze Media

Redactievergunning:

De redactiesectie verstrekt nieuws waardige Media die op gebeurtenissen van sociale, culturele en politieke scènes wijzen. De media in het kader van de Redactiesectie van onze die plaats worden gedownload, evenals de Media met onze Royalty Vrije vergunning kunnen worden gedownload binnen redactiecontext worden gebruikt zolang de huidige termijnen met. dat zijn. Gevoelige gebruiksbeperkingen ook van toepassing ben

De Media die u met de redactievergunning downloadt kunnen worden gebruikt om getrouwe artikelen of uitzendingen te illustreren die in tijdschriften, kranten of een andere redactiecontext, in of gedrukte of elektronische media verschijnen. Het kopen van het high-resolution beeld ( het kopen van license) brengt niet het auteursrecht over. U kunt niet beweren dat het beeld uw is en u kunt niet verkopen, voor gebruik vergunning geven, of in elk geval het beeld verdelen. Klik hier voor De vereisten van de kredietlijn.

De speciale ethische overwegingen zijn op redactiegebruik van toepassing. Wanneer het gebruiken van of het voorleggen van redactiemedia, bent u alleen verantwoordelijk voor om het even welke eisen die met betrekking tot of van om het even welke visuele aanpassingen van de Media het gevolg zijn. De standaardmanipulatie zoals het bebouwen van het beeld of de regelmatige helderheid/contrastcorrecties worden toegestaan slechts als het doen van dit niet het visuele bericht van het beeld zal beïnvloeden. Wij be*houden ons het recht voor om het even welke beeldvoorlegging te weigeren die wij als niet verkoopbaar beschouwen.

Extra eisen ten aanzien van kopers:

De media inbegrepen binnen de redactiesectie kunnen zichtbare emblemen, of identificeerbare personen omvatten die didn ` t een modelversiedocument ondertekent. U bent alleen verantwoordelijk voor het gebruik aan dergelijke Media wordt gegeven die. Gelieve te zijn van mening dat de redactiemedia niet voor handelsgebruiken worden bedoeld en het gebruiken van hen in een commerciële context tegen redactietermijnen is.

Extra eisen ten aanzien van medewerkers:

Gelieve te merken op dat de redactiemedia een objectieve mening van een specifieke gebeurtenis moeten zijn en daarom om het even welke post-verwerking van de foto's die de werkelijkheid beschadigen of zouden kunnen vervormen zoals die door uw cameralens wordt gezien, niet zullen getolereerd worden. Bebouwen Media en standaardhelderheid/contrastaanpassingen is aanvaardbaar, maar het gebruik van kloon, borstels en/of artistieke filters wordt niet bedoeld voor redactiemedia.

U bent hierbij het ermee eens dat de Media die aan Dreamstime worden voorgelegd niet worden verkregen op onwettige manieren of dat burgerlijk of strafrechtelijke aansprakelijkheden kan afdwingen. U bent alleen verantwoordelijk voor hoe de Media worden veroorzaakt en uw activiteiten zullen Dreamstime onschadelijk van om het even welke eisen van u of om het even welke derden vergoeden die binnen het schieten worden geïmpliceerd.

Onbevoegd gebruik

Onbevoegd gebruik

Zonder beperking, kunnen de Media niet als handelsmerk of de dienstteken ( worden gebruikt; tenzij de aangewezen uitgebreide vergunning used) is; , voor om het even welk pornografisch of onwettig doel, om een persoon te belasteren, een persoons` s recht op privacy of publiciteit te overtreden, om op om het even welk auteursrecht, handelsnaam, handelsmerk, of de dienstteken van om het even welke persoon/entiteit te overtreden. Het onbevoegde gebruik van deze Media het recht geven vormt auteursrechtovertreding en zal Dreamstime om alle rechten en remedies in het kader van toepasselijke auteursrechtwet, met inbegrip van een bevel uit te oefenen die verder gebruik en monetaire schade verhinderen tegen alle gebruikers en begunstigden van het gebruik van dergelijke Media. Het onthouden zich van is geen beperkende verklaring van de rechten of de remedies van Dreamstime ` s met betrekking tot om het even welk onbevoegd gebruik.

De Vereisten van de kredietlijn

De Vereisten van de kredietlijn

Alle die media binnen redactiecontext worden gebruikt of verwante moeten van een zichtbare kredietlijn vergezeld gaan. U moet een een verklaring inzake auteursrecht en auteur/agentschapkrediet naast elk die beeld omvatten binnen redactiedoeleinden wordt gebruikt. Het formaat van de kredietlijn wordt gespecificeerd op de Downloadpagina.

Gevoelige onderwerpen

Gevoelige onderwerpen

Om het even welke die vergunning door Dreamstime wordt verleend zal geen vertegenwoordiging vormen dat de Media voor gebruik met een ander materiaal compatibel zijn. U bent alleen verantwoordelijk voor het gebruik van om het even welke Media in combinatie met een ander materiaal, en u komt om Media met gevoelige onderwerpen zonder de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst van Dreamstime niet overeen te gebruiken ` s. Dergelijke gevoelige onderwerpen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: modellen met geestelijke of fithedenkwesties, sociale kwesties, seksuele activiteit, seksuele geaardheid of verwant, substantiemisbruik, misdaad of andere onderwerpen die kunnen worden beschouwd als aan om het even welke modellen aanvallend of niet erg vleiend inbegrepen in het beeld.

U moet Dreamstime voor extra informatie voorafgaand aan om het even welk gebruik van contacteren Media met om het even welk gevoelig onderwerp.

Elke Medewerker die tot onze plaats en gemeenschap bijdraagt is volledig verantwoordelijk voor de materialen die he/she heeft geupload. Door dossiers te uploaden komt u overeen om alle auteursrechten voor het beeld te houden en een modelversie uit elke persoon eerder verkregen te hebben inbegrepen in uw beeld. Dit omvat kinderen, overleden personen, inwoners van een andere taal; gevallen waarin een ouder, een beschermer of een andere gemachtigde persoon de modelversie lezen goedkeuren en zouden moeten ondertekenen.

Dreamstime zal niet gehouden worden voor om het even welke materialen verantwoordelijk u aan de plaats uploadt.

Model en bezitsversies/ontruiming

Model en bezitsversies/ontruiming

Met betrekking tot Media waarvoor u een vergunning door Dreamstime, de rechten hebt gekocht dat Dreamstime-de toelage aan u een vergunning aan geen persoon, plaats, bezit omvat, of inhoud afgeschilderd in Media, die onderworpen kunnen aan auteursrechten, handelsmerken, rechten van publiciteit, morele rechten, eigendomsrechten of andere rechten zijn die tot derden behoren. Dreamstime maakt geen vertegenwoordiging of garanties dat het in handen heeft of om het even welke rechten vergunning geeft noch Dreamstime u om het even welke rechten met inbegrip van auteursrecht, handelsmerken verleent, of rechten van publiciteit die tot om het even welke persoon, plaats, bezit, of inhoud behoren die in om het even welke Media wordt afgeschilderd. Voorts maakt Dreamstime geen vertegenwoordiging of garantie in verband met de nauwkeurigheid van om het even welke informatie die van de Media wordt voorzien. U bent alleen verantwoordelijk voor het bepalen of uw gebruik van om het even welke Media de toestemming van om het even welke derde of de vergunning van om het even welke extra rechten vereist, en u zou zich niet alleen op de informatie moeten baseren die door Dreamstime wordt verstrekt. Als u onzeker bent of de extra rechten voor uw gebruik nodig zijn, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van bekwaam wettelijk advies.

Met betrekking tot Media u als Medewerker, waar dergelijke Media één of meerdere individuen afschilderen, een modelversiedocument uploadt moet worden geupload bevestigend dat de individuen inbegrepen in uw Media een geschreven versie hebben ondertekend. Door dit document te uploaden, verklaart u dat de daarin bevatte informatie volledig en nauwkeurig is.
Met betrekking tot om het even welke inbegrepen persoonsgegevens over om het even welk versiedocument u verstrekt, erkent u en bent het ermee eens dat u de verantwoordelijke voor de verwerking of de bewerker bent, en Dreamstime is de gegevensbewerker of de sub-bewerker, toepasselijk, en dienovereenkomstig is Dreamstime het ermee eens dat het alle persoonsgegevens overeenkomstig zijn zal verwerken Privacybeleid. Als u een gegevensbewerker bent, rechtvaardigt u aan Dreamstime dat uw instructies en acties met betrekking tot persoonsgegevens, met inbegrip van uw benoeming van Dreamstime als een andere bewerker, door het relevante controlemechanisme zijn gemachtigd. Dreamstime zal u onmiddellijk van om het even welke breuk van veiligheid op de hoogte brengen die tot de toevallige of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de onbevoegde onthulling van leiden, of de toegang aan, inbegrepen persoonsgegevens over om het even welk versiedocument u verstrekt.

Dreamstime verkiest dat zijn bijdragende gebruikers exemplaren van versiedocumenten verstrekken die fysieke handtekeningen voor de individuen omvatten die aan de vangst en de reproductie van de bijgedragen Media toestemmen. Het erkennen dat veel van de bijdragende gebruikers van Dreamstime ` s wensen plaats en modelversies voor te leggen die zijn e-ondertekend, heeft eerder dan drukdocumenten voor fysieke handtekening door een bevrijdend individu, Dreamstime bepaald om, in bepaalde omstandigheden, e-ondertekende versiedocumenten van bepaalde kwalificerende medewerkers goed te keuren. De goedkeuring door Dreamstime van een e-ondertekende versie van een bepaalde gebruiker zal geen waarborg vormen dat de toekomst e-ondertekende versies van dergelijke gebruiker zullen worden goedgekeurd. Dreamstime be*houdt zich het recht voor e-ondertekende versies, hetzij voor bijzondere Media of van een bepaalde gebruiker te weigeren, om welke reden ook.

Als u gekwalificeerd bent om e-ondertekende versies aan Dreamstime voor te leggen, zal u worden gevraagd om afzonderlijk, op het tijdstip van het uploaden van een bepaalde e-ondertekende versie te vertegenwoordigen en te rechtvaardigen, dat ( i) om het even welke voorgelegde e-ondertekende versie werd voorbereid overeenkomstig alle vereisten van de Elektronische Handtekeningen van Verenigde Staten ` in Globaal en Nationaal Handelsakte ( E-teken Act) ; ( ii) dergelijke e-ondertekende versies zijn herzien en herzien door elk individu van wie rechten vrij te geven de e-ondertekende versies beweren om; ( iii) de veelvoudige e-ondertekende versies voorgelegd=zijn= en zullen voorgelegd voor Media die hetzelfde individu afbeelden, die de Media op verschillende kalenderdagen werden gevangen; en ( iv) u hebt geen e-ondertekende versie niet en voorgelegd voorgelegd die frauduleus of anders unenforceable is. Als Dreamstime u machtigt om e-ondertekende versies voor te leggen, komt u overeen om exemplaren van elke e-ondertekende die versie te handhaven aan Dreamstime wordt voorgelegd zolang de bijbehorende Media voor download van Dreamstime en voor een periode van drie ( beschikbaar zijn; 3) jaren na de Media ` s verwijdering van Dreamstime. U komt verder overeen om Dreamstime van extra exemplaren van om het even welke e-ondertekende versie op verzoek te voorzien.

Als de Media zoals model-bevrijd worden aangewezen, betekent het het bijdragende lid die dergelijke Media posten aan Dreamstime heeft vertegenwoordigd die afgeschilderde individual( s) /hebben een versie ondertekend die reproductie van de Media toelaten, behoudens de beperkingen in deze Overeenkomst, met inbegrip van, zonder beperking, gevoelig onderworpen gebruik. U erkent en bent uitdrukkelijk het ermee eens dat Dreamstime niet van instanties de oorzaak is waar een bijdragend lid verkeerd voor heeft gesteld dat hij of zij een ondertekende modelversie voor alle die individuen verkregen heeft in bijzondere Media wordt afgeschilderd. Als Dreamstime erop wijst verkeerd dat de Media worden model-bevrijd wanneer het niet is, zal de aansprakelijkheid van Dreamstime ` s tot het bedrag beperkt zijn u Dreamstime voor het gebruik van de Media betaalde. Als de Media een individu afschilderen en u dergelijke Media op een manier gebruikt die het gebruik of de goedkeuring van een product of de dienst door afgeschilderd individu impliceert, moet u wijzen op waar de Media openbaar zichtbaar zijn dat afgeschilderd individueel een model en gebruikt slechts voor illustratieve doeleinden is. In geen geval kunt u Media gebruiken afschilderend één of meerdere individuen in een context voorstellen die dat dergelijke individual( s) onderschrijven een onderwerp dat als gevoelige ( zou kunnen worden gezien; als beschreven above). Om het even welke die vergunning door Dreamstime wordt verkregen wordt geconditioneerd op uw het verkrijgen alle noodzakelijke derderechten, versies en toestemmingen. U komt overeen om Dreamstime van bewijs van dergelijke versies en toestemmingen op verzoek te voorzien.

Terugbetalingsbeleid

Terugbetalingsbeleid

U kunt om een terugbetaling van uw aankoop binnen 30 dagen vanaf de aankoopdatum vragen. Gelieve te merken op dat de terugbetalingen slechts als het plan zullen toegelaten worden u ( kocht; hetzij kredieten of subscription) is gebruikt om geen Media te downloaden. Nota: De terugbetalingen zullen niet voor de eerste abonnementsprijs gegeven worden na een abonnement wordt aangerekend van de promoovereenkomst als om het even welke Media tijdens de periode die van de promoovereenkomst zijn gedownload. Ook, als u om in voorschotten verkiest worden gefactureerd, kan uw jaarlijks abonnementsplan niet worden tegengehouden en worden terugbetaald zodra uw eerste vernieuwingsbetaling in effect komt.

Als u een stuk Media hebt gedownload dat technische die gebreken heeft, gelieve ons voor een terugbetaling van kredieten te contacteren voor het downloaden van de Media worden gebruikt. Als u geen bepaald stuk Media kunt downloaden die, zullen wij de kredieten terugbetalen aan aankoop worden gebruikt dat het stuk Media, op voorwaarde dat Dreamstime bepaalt u de Media niet heeft kunnen met succes downloaden. Als verscheidene kredieten van uw rekening worden afgetrokken, wegens veelvoudige niet succesvolle pogingen van het terugwinnen van het dossier, zou u steun voor een terugbetaling van de extra kredieten moeten met de elektronische post versturen. De downloads zullen niet terugbetaald worden als meer dan 7 dagen vanaf de downloaddatum hebben overgegaan.

Aankoop

Automatische Vernieuwingen

De abonnementen vernieuwen op een periodieke die basis, op de termijn wordt gebaseerd dat u ( kiest; b.v., monthly) , aan het tarief op het tijdstip van aankoop wordt onthuld en worden gefactureerd aan de betalingsmethode verbonden aan uw gebruikersrekening tot 48 uren vooruit de huidige einddatum die van de abonnementsperiode. Korting en promo de plannen vernieuwen aan regelmatige tarieven, tenzij anders gespecificeerd. Vanaf 1 Maart, 2019, worden de ongebruikte downloads verlengd aan volgende maand zolang uw abonnement en binnen de grens van 5.000 ongebruikte downloads actief is. De ongebruikte downloads van verlopen abonnementen kunnen aan nieuwe identieke plannen, binnen de grens van 2.000 downloads worden verlengd.

Om uw downloads zonder onderbreking voort te zetten, zullen de kredietpakketten en de abonnementen die u koopt automatisch vernieuwen. Tot geannuleerd, zullen de vernieuwingsaankoopprijzen hetzelfde als uw aanvankelijke aankoopprijs blijven, behalve promo en kortingsaankopen tenzij anders gespecificeerd, zelfs als van het kredietpakket of abonnement de prijzen later worden verhoogd.

U kunt de optie worden gegeven om voor jaarlijkse abonnementsplannen in 12 maandelijkse voorschotten te betalen. Als u om in voorschotten verkiest worden gefactureerd, zal uw jaarlijks abonnementsplan op een maandelijkse basis 12 maanden worden gefactureerd en de betalingen kunnen slechts worden geannuleerd nadat alle 12 voorschotten zijn verzameld. Zoals met een ander abonnementspakket, aan het eind van een jaarlijks abonnement, zal uw pakket automatisch aan hetzelfde tarief zoals uw aanvankelijke aankoopprijs nog eens 12 maanden vernieuwen tenzij u het pakket vóór de datum van de abonnementsvernieuwing annuleert.

voor de eerste abonnementsprijs gegeven wordt na een abonnement wordt aangerekend van de promoovereenkomst als om het even welke Media tijdens de periode die van de promoovereenkomst zijn gedownload. Als u verkiest om uw abonnement na om het even welke proef of promoperiode niet voort te zetten, moet u uw abonnement vóór de datum van de vernieuwingslast annuleren, zoals die na de aankoop en op uw `-pagina van Betalingsprofielen ` wordt gespecificeerd, vermijden betalend een prijs voor de volgende abonnementsperiode. Als u niet vóór de datum van de vernieuwingslast annuleert, zal uw rekening de periodieke prijs worden aangerekend verbonden aan het gekozen abonnement.

Behoudens zich het onthouden van, kunt u automatische vernieuwingen van uw op elk ogenblik annuleren Betalingsprofielen de pagina, maar te merken gelieve op dat de annulering van een jaarlijks abonnementspakket dat reeds is begonnen niet de betalingen gepast voor uw jaarlijks abonnement annuleert tot alle 12 voorschotten onder het pakket zijn verzameld u selecteerde. Als uw toegelaten annuleringsverzoek niet op tijd wordt ontvangen, en uw creditcard ondanks uw wens wordt gefactureerd om uw abonnement te annuleren, gelieve klantenondersteuning telefonisch ( te contacteren; +1-615.771.5611) of e-mail zodat wij uw abonnementsprijs kunnen terugbetalen, op voorwaarde dat u nog niet hebt gebruikt associeerden om het even welke downloadkredieten met dergelijke abonnementsvernieuwing en verstrekt de prijs is niet eerste één geladen na een proef of een promoabonnement. De prijzen aan uw betalingsmethode kunnen worden aangerekend in veelvoudige lasten worden verdeeld, het complex waarvan niet het bedrag momenteel gepast voor uw bijzondere aankoop die zal overschrijden.

Opdrachten

Taaktermijnen - algemene voorwaarden:

aan Dreamstime op de maandelijkse wedstrijd van Assignment deel te nemen zou u de volgende voorwaarden moeten vervullen:

- Heb een actieve Medewerkersrekening in Dreamstime.com

- De enige auteur van de voorgelegde Media zijn

- Voorleggen slechts Media die dicht het maandelijkse wedstrijdthema volgen

- Leg een geldige Modelrelease-vorm ( voor; ondertekend door model) als het beeld om het even welke herkenbare mensengezichten bevat

- Indien ingeschreven in meer dan één wedstrijd, kunnen de media slechts eenmaal taakwinnaar zijn

- Alle taakvoorlegging moet worden gemerkt exclusief

- Reeds kunnen de online dossiers aan taakwedstrijden deelnemen op voorwaarde dat zij opnieuw voor overweging worden voorgelegd. Indien goedgekeurd, moeten de regelmatige dossiers worden onbruikbaar gemaakt

De Medewerkers zullen de volgende verplichtingen en de rechten hebben:

Verplichtingen:

Verkoop de geselecteerde Media van Dreamstime op Taakwedstrijd slechts op Dreamstime.com. De Media voor de wedstrijd worden goedgekeurd worden exclusief aan Dreamstime-agentschap en kunnen niet, met inbegrip van uw eigen website nergens anders worden verkocht die.

Rechten:

1. U kunt image( onbruikbaar maken of terugkeren; s) op een lager niveau ( door it) opnieuw voor te leggen of te reactiveren; op elk ogenblik, maar niet dan 12 maanden sinds zijn upload vroeger datum. Op deze wijze, zal de exclusiviteitsovereenkomst met Dreamstime ophouden te bestaan.

2. De fotografen hebben het recht het bestaande werk en Media te uploaden die omhoog een deel van zijn/haar portefeuille op Dreamstime.com reeds maken.

De verplichtingen en de rechten van Dreamstime.com:

Verplichtingen:

Dreamstime is verplicht om een aantal winnende Media te kiezen elke maand. Het aantal winnaarmedia wordt niet gespecificeerd en er is geen minimum of maximumgrens van geselecteerde Media. Het zal op het aantal goede voorgelegde kwaliteitsmedia variëren.

Rechten:

Dreamstime.com be*houdt zich het recht voor om het even welke voorgelegde Media om algemene weigeringsredenen zoals niet te selecteren: het lawaai, uit nadruk, de slechte bliksem, vervormden pixel, slechte samenstelling, of Media die niet aan het taakthema voldoen.

Taaktermijnen - verkoop de rechtenoptie

Naast de bovengenoemde termijnen zou de Medewerker geldig moeten voorleggen EXCLUSIEVE Modelrelease-vorm ( akkoord gegaan en ondertekend door model) als het beeld om het even welke herkenbare mensengezichten bevat.

Verkoop de rechtenoptie - Fotograaf` s Media de Versievorm van Copyright

Voor waardevolle overweging: Ik machtig hierbij Dreamstime.com om, alle foto's te publiceren te verdelen en te verkopen die ik aan hen in hun websitetaken in https://www.dreamstime.com voorleg

Ik begrijp dat door Media aan Dreamstime.com voor te leggen, ik Dreamstime.com machtig om eender welk en alle voorgelegde Media, voor verkoop aan het publiek of voor commerciële toepassingen te dupliceren, te drukken te verdelen of opnieuw te verkopen. Ik begrijp ook dat om het even welk beeld dat een herkenbare persoon omvat of het bezit geschreven toestemming van die persoon of eigenaar voorafgaand aan voorlegging vereist en ik zou een ondertekend ModeldieRelease-document of een document van de Bezitsversie specifiek moeten vastmaken voor Dreamstime.com wordt ondertekend. Ik ben bewust en begrijp volledig dat Dreamstime.com niet aansprakelijk voor om het even welke auteursrechtovertredingen op om het even welke die foto's gehouden worden zal door mij worden voorgelegd. Door mijn foto's aan Dreamstime.com voor publicatie in hun websitegalerijen voor verkoop voor te leggen, geef ik mijn rechten op naast Dreamstime.com de Media overal te verkopen en te gebruiken die ben voorgelegd.

Ik begrijp dat de kopers van om het even welke die vergunningen door Dreamstime.com voor mijn Media worden verkocht, aan me anoniem zullen blijven. In deze gebeurtenis, kom ik om eender welk contact met de kopers van mijn Media niet overeen op te nemen, tenzij zij in duidelijke undisputable die breuk van de verlenen van vergunningen termijnen van de vergunning door Dreamstime.com wordt uitgegeven zijn. In de gebeurtenis ik om het even welke actie tegen de kopers voor het zijn in breuk van de licentieovereenkomst voer, kom ik overeen om Dreamstime.com mee te delen in het schrijven van mijn bedoelingen en ik kom overeen om onschadelijk Dreamstime.com, zijn eigenaars of directeuren, personeel en vennoten van om het even welk en al dergelijke acties te vergoeden en te houden.

Ik erken dat in ruil voor deze auteursrechtversie, Dreamstime.com wordt verplicht om een prijs voor elk die beeld en toe te kennen toegelaten door Dreamstime.com wordt voorgelegd en dat het agentschap de prijs voor elke taak zal plaatsen. Ik begrijp dat Dreamstime.com het recht heeft om eender welk van mijn Media waarbij ik alle auteursrechten behoud, zonder enige verdere verplichtingen te weigeren.

Ik erken Dreamstime.com het recht heeft uit de Dreamstime.com-website om het even welke foto op elk ogenblik te verwijderen. Dreamstime.com wordt niet vereist om de Medewerker in verband met de redenen voor de verwijdering te alarmeren tenzij de Medewerker specifiek om een reden verzoekt.

Naast de hierboven verklaarde termijnen, bevestig ik aan Dreamstime.com dat:

De voorgelegde foto's zijn mijn eigen persoonlijke bezittingen.

Ik zal volledig alle die vergunningen eren door Dreamstime.com, binnen de termijnen van die vergunningen worden verkocht. Ik kom om door alle voorwaarden te verblijven overeen zoals die binnen dit document en wat betreft auteursrechten en of mijn versie van auteursrechten wordt verklaard die in deze vorm inbegrepen zijn.

Verwijzingsprogramma

De termijnen van het verwijzingsprogramma

aan ons Verwijzingsprogramma deel te nemen zou u de volgende voorwaarden het moeten ermee in stemmen:

Wat u moet doen:

- lees de verwijzingstermijnen en ga met hen akkoord

- doe uw beste de plaats bevorderen, gebruikend de plaats` s kentekens, uw unieke verwijzing URL of uw verwijzingsidentiteitskaart

Wat wij zullen doen:

- verstrek 10% van alle die kredietenpakketten door een ontwerper worden gekocht die u, omhoog 3 jaar na hun teken verwees!

- verstrek 10% van alle die verkoop door een Medewerker wordt gemaakt die u, 3 jaar na hun registratie verwees!

- voeg al inkomen aan uw inkomensrekening toe: u kunt het innen zodra de totale inkomens $100 ( bereiken; dat omvat uw regelmatig inkomen, als u ` aangaande een Contributor)

- houd spoor van alle bezoeken u 30 dagen brengt nadat URL eerst geklikte ( is; de koekjes moeten enabled) zijn;

Verplichtingen

Door zich bij dit programma aan te sluiten komt u overeen om de de gemeenschap en Dreamstime.com-website te bevorderen. Deze participatie doesn ` t geeft u het recht om Dreamstime.com of de gemeenschap te vertegenwoordigen maar het slechts te adviseren aan potentiële leden. Uw participatie impliceert dat u als verantwoordelijke persoon handelen zult die de gemeenschap bevorderen door diverse uitsluitend wettelijke middelen. Noch zullen de spamacties noch om het even welke frauduleuze pogingen worden getolereerd.

U komt overeen om slechts wettige middelen te gebruiken om de gemeenschap te bevorderen en zich niet te mengen of de activiteit van de website of een andere website of servers te beschadigen. U niet, door uw participatie in ons Verwijzingsprogramma, wordt toegelaten aan ( i) het bod, de aankoop of anders het register/het gebruik ` Dreamstime `, ` dreamstime.com `, of een andere gelijkaardige spelling, of gebruiken officieel hetzelfde met betrekking tot de woorden ` Officiële `, ` `, of de Officiële Plaats ` van ` zoals sleutelwoorden of reclamewoorden op om het even welke Internet-zoekmachines, die zonder beperking, google.com, bing.com, ask.com, yahoo.com, enz. omvatten; ( ii) gebruik ons handelsmerk ` Dreamstime ` in samenwerking met om het even welke gelijkaardige of concurrerende website of dienst; of ( iii) registreer om het even welke domeinnaam die opneemt of een `-spellingfout ` of variatie van ` Dreamstime is. ` U bent het ermee eens dat in de gebeurtenis u om het even welk deel van deze sectie van deze Overeenkomst overtreedt, kan uw rekening worden geëindigd, om het even welk verdiend bedrag maar nog betaald niet zal worden verbeurd, en u zult volledig bij om het even welke die punten door deze sectie naar Dreamstime overbrengen als rechtmatige eigenaar worden verboden samenwerken.

Alle die scheidsrechters van uw rekening worden ontvangen kunnen door computer het scripting of menselijke beheerders worden geanalyseerd. Als om het even welke frauduleuze activiteit met betrekking tot uw rekening wordt gevonden, zal Dreamstime verdere actie voeren om achterstallige rekeningen via wettelijke middelen tegen te houden en te straffen.

Wij be*houden ons het recht voor de huidige voorwaarden het voor een deel te veranderen of volledig. Dit programma kan bij onze enige discretie en volgens de programma` s activiteit, terugkoppelen en/of andere input worden aangepast of worden geannuleerd die wij hebben ontvangen. Om het even welke significante veranderingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Als u niet met deze veranderingen akkoord gaat, zou u moeten ophouden en verwijzend de plaats verdere participatie ophouden. Uw toekomstige deelname aan het Verwijzingsprogramma vormt een volledige aanvaarding van onze termijnen.

Specificaties:

1. Voor elke nieuwe bezoeker u verwijst, zal Dreamstime een verslag van zijn IP bijhouden en zal een koekje op zijn computer plaatsen. De koekjes moeten worden toegelaten, of het bezoek kan niet worden gevolgd. Als de bezoeker binnen 30 dagen terugkeert, zal ons systeem hem of haar volgen en zal om het even welke opbrengst aan uw rekening toekennen.

2. Voor elke nieuwe verwezen gebruiker die iets van de plaats koopt, kent Dreamstime u 10% van elk van zijn het kopen transacties` brutobedrag toe. Dit is 3 jaar na zijn registratie en slechts voor leden van toepassing die eerder geen Dreamstime-rekening hadden.

3. Voor elke nieuwe verwezen Medewerker die Media op de plaats uploadt, kent Dreamstime u 10% van al hun brutoverkoop, 3 jaar na hun registratie toe. Het zelfde zoals voor kopers, dit is slechts voor Medewerkers van toepassing die geen huidige of afgelopen leden van Dreamstime zijn.

4. De cliënt u verwijst ( referee) moet de plaats bereiken gebruikend een verbinding van het plaatskenteken, uw verwijzingsverbinding of door uw verwijzingsidentiteitskaart bij registratie in te gaan. Als de bezoeker uit uw verwijzingsverbinding kwam, is er geen behoefte om een verwijzingsidentiteitskaart in te gaan

5. Alle inkomens worden toegevoegd aan uw rekening. U bent verkiesbaar om om een betaling te verzoeken zodra het saldo $100 heeft overschreden. Dit is het regelmatige saldo dat, kan het de inkomens omvatten door uw voorraadfoto's worden gemaakt op Dreamstime te verkopen, als u ` aangaande een Medewerker. Gelieve van nota te nemen, zult u geen toekenning wanneer een verwezen gebruiker of een koper van een verwezen Medewerkers` s beeld chargesback de creditcardlast voor de aankoop ontvangen of ontvangt een krediet voor de aankoop. In het geval dat u reeds het toekenningsbedrag ( hebt ontvangen; d.w.z. compensated) voor dergelijke aankoop, hoewel wij ons het recht voorbe*houden om een contant geldterugkeer van dergelijke fondsen te verzoeken, zal het bedrag u met betrekking tot dergelijke aankoop ontving tegen uw saldo van kredieten worden gedebiteerd.

Geen Verklaring van afstand/Severability

Geen actie van Dreamstime, buiten een uitdrukkelijk geschreven Verklaring van afstand of een Amendement, kan als verklaring van afstand of amendement van deze Overeenkomst van het Plaatsgebruik worden ontleed. Indien om het even welke clausule van deze Overeenkomst unenforceable wordt gevonden, waar mogelijk zal dit een andere clausule niet beïnvloeden en elk zal onverminderd van kracht blijven en zal uitvoeren.

Vrije beeldensectie

Vrije beeldensectie:

Om het even welke medewerker kan beelden voor de vrije beeldensectie schenken. De medewerker is verantwoordelijk voor de schenking en geeft Dreamstime het recht om het beeld voor vrij om zijn geregistreerde klanten ter beschikking te stellen, gecombineerd met de regelmatige Royalty Vrije vergunning. Zolang het beeld kostenloos beschikbaar is, zal Dreamstime geen prijzen van klanten voor het downloaden van het hoge resolutiedossier aanrekenen en geen inkomens zullen in de rekening van de Medewerker worden geplaatst die het beeld schonk.

Alle schenkingen worden door admin, Dreamstime-reserves het recht geselecteerd slechts de voorlegging te selecteren het op passende wijze voor deze sectie overweegt.

Handelsmerken

Dreamstimehandelsmerken

De handelsmerken, diensten en emblemen die in Dreamstime.com worden gebruikt en worden de de getoond zijn geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken van Dreamstime.com zijn dochterondernemingen en filialen. Dreamstime.com-de handelsmerken kunnen slechts openbaar met de toestemming van Dreamstime, Inc. met juiste erkenning worden gebruikt. Behalve als uitdrukkelijk verleende Dreamstime, verleent Inc. geen uitdrukkelijke of impliciete rechten in het kader van enige octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheime informatie.

Ontkenningen

Ontkenningen

DREAMSTIME VOORZIET U VAN ZIJN PLAATS EN MEDIA OP ZOALS DE BASIS IS. WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE AAN, EXPLICIET OF IMPLICIET, BETREFFENDE OM HET EVEN WELKE BEELDEN, DE PLAATS, DE NAUWKEURIGHEID VAN OM HET EVEN WELKE INFORMATIE, OF OM HET EVEN WELKE RECHTEN OF VERGUNNINGEN IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN MERCHANTABILITY OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-FRINGEMENT, OF DAT DE PLAATS OF OM HET EVEN WELKE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOZE .EXCEPT FOR OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KUNNEN DOOR WET WORDEN UITGESLOTEN OF ZULLEN ZIJN WORDEN BEPERKT, NOCH DREAMSTIME NOCH OM HET EVEN WELKE FILIALEN OF LEDEN AAN U OF EEN ANDERE DERDE DIE DOOR HET VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN, SPECIALE OF GEWICHTIGE SCHADE EISEN DIE UIT, OF ZICH MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE BEELDEN VOORDOEN, OF ONTWORPEN ALS BREUK VAN GARANTIE VAN MERCHANTABILITY OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NONINFRINGEMENT, OP OM HET EVEN WELKE WETTELIJKE THEORIE, IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, MISLUKKING VAN ESSENTIEEL DOEL, OF ANDERS. IN GEEN GEBEURTENIS ZAL DREAMSTIME ` S OF ZIJN FILIALEN` AANSPRAKELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN OM HET EVEN WELK BEELD HIERONDER VERSTREKT GROTER VAN HET BEDRAG DAT OVERSCHRIJDEN DOOR U VOOR HET GEBRUIK VAN DAT BEELD WORDT AANGEREKEND EN WORDT BETAALD.

Schadeloosstelling

Except for Media licensed under RF-CC0, and subject to a maximum amount of $10,000 per Media licensed under standard Royalty Free and $250,000 per media licensed under Extended licenses and all other conditions set forth below, Dreamstime agrees to indemnify, defend, and hold you harmless against any third-party claim that the licensed Media, when used in accordance with these Terms, infringes upon such third party`s rights or intellectual property. In order to be eligible for the indemnity described in the preceding sentence, you must:
(i) notify Dreamstime within 5 days after you become aware of any claim for which you seek indemnification;
(ii) give Dreamstime sole and exclusive control over the defense of such claim; and
(iii) fully cooperate with Dreamstime in defending such claim including, without limitation, by promptly responding truthfully to any requests for information that Dreamstime may reasonably make. To the extent that you determine to participate in the defense of any claim, such participation shall be done through counsel that you may select and retain, but at your sole expense, and your participation shall not impact Dreamstime`s sole and exclusive control over such defense. All decisions made by Dreamstime relating to any indemnity claim shall be final.

U komt te vergoeden, overeen te verdedigen, en houdt onschadelijke Dreamstime tegen alle eisen, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke wettelijke prijzen en uitgaven, die voortkomen uit of verwant met een breuk van deze Overeenkomst, gebruik van deze plaats, het uw nalaten om door om het even welke beperking betreffende het gebruik van Media te verblijven, of om het even welke eis door een derde met betrekking tot het gebruik van Media, alleen of in combinatie met een ander materiaal.

As a Contributor, for each piece of Media that you contribute, you agree to indemnify, defend, and hold harmless Dreamstime against all claims, liabilities, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or related to any claim that such Media infringes upon any third party`s rights or intellectual property.

Arbitrage

Arbitrage

Alle Geschillen ( met inbegrip van om het even welk geschil met betrekking tot arbitrability van deze Overeenkomst of om het even welke bepaling van deze Overeenkomst of een ander geschil met betrekking tot arbitration) moet aan arbitrage vóór en overeenkomstig de arbitrageregels van de Amerikaanse Arbitragevereniging worden voorgelegd overeenkomstig zijn commerciële arbitrage regels en in feite het toepassen van de wetten in Miami-Dade Provincie, Florida. Het term ` Geschil ` betekent om het even welke controverse of eis die uit of zich met betrekking tot de Dreamstime-website, de diensten voordoen die door de website, of deze Overeenkomst, of om het even welke breuk, met inbegrip van om het even welke eis daarvan worden aangeboden dat deze Overeenkomst, of om het even welk deel van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of of anders nietig zijn voidable.

De bepalingen van deze Arbitragesectie moeten worden ontleed onafhankelijk van een andere overeenkomst of bepaling van deze Overeenkomst; op voorwaarde dat als een hof van bekwame jurisdictie of scheidsrechter bepaalt dat zulk bepalingen in elk geval onwettig zijn, dergelijke hof of scheidsrechter dergelijke bepalingen moeten wijzigen of interpreteren in de minimummate noodzakelijk om hen te hebben de wet naleven.

De uitspraak op een scheidsrechterlijke uitspraak kan in om het even welk hof worden opgenomen die bekwame jurisdictie hebben en zal bindend zijn, definitief en niet appellabel. U en Dreamstime schort hierbij op zoveel mogelijk toegelaten door wet, om het even welke recht op of eis voor om het even welke bestraffende of voorbeeldige schade tegen andere en bent het ermee eens dat in het geval van een geschil tussen hen, elk tot de terugwinning van om het even welke daadwerkelijke schade aanhoudend door het beperkt zal zijn.

Deze arbitragevoorziening zelf-voert en zal onverminderd van kracht uit en effect na de afloop of de beëindiging van deze Overeenkomst blijven. In de gebeurtenis of de partij slaagt om bij om het even welke behoorlijk het opgemerkte arbitrage te werk gaan te verschijnen er niet in, kan een toekenning tegen dergelijke partij standaard of anders niettegenstaande het bovengenoemde nalaten zijn ingegaan te verschijnen.

De arbitrage zal in Miami-Dade Provincie, Florida uitsluitend plaatsvinden.

You and Dreamstime hereby agree that no action (whether for arbitration, damages, injunctive, equitable or other relief, including rescission) will be maintained by any party to enforce any liability or obligation of the other party, whether arising from this Agreement or otherwise, or any other Dispute, unless brought before the expiration of the earlier of one year from the occurrence of the facts giving rise to such claims or within 90 days from either the actual discovery of the facts giving rise to such claims or from the date on which the party should have, in the exercise of reasonable diligence, discovered such facts.

De verplichting te arbitreren is bindend niet op Dreamstime met betrekking tot eisen met betrekking tot zijn handelsmerken, de diensttekens, octrooien, auteursrechten, of andere intellectueel-bezitsrechten, of verzoeken om tijdelijke beperkende orden, inleidende bevelen of andere procedures in een hof van bekwame jurisdictie om tussentijdse hulp te verkrijgen wanneer geacht noodzakelijk door dergelijk hof om het status quo te bewaren of onherstelbare verwonding in afwachting van resolutie door arbitrage van het daadwerkelijke geschil tussen de partijen te verhinderen.

De heersende partij zal het recht hebben om van de niet-heerst partij zijn kosten met betrekking tot arbitrage het te werk gaande omvatten maar daarop beperkt niet tot, de scheidsrechters` s prijzen, procureurs` prijzen en kosten, getuigenprijzen, transcriptieprijzen, enz. en verkoop en gebruiksbelastingen te ontvangen, als om het even welk.

U en de Plaats elk erkent en bent het ermee eens dat het de bedoeling van de partijen is dat de arbitrage en het proces tussen de partijen van de partijen` individuele eisen zullen zijn, en dat geen van hun respectieve eisen kan op een klasse-brede basis worden gearbitreerd of worden geprocedeerd.

Medewerkersrechten

Medewerkersrechten & verplichtingen - non-exclusivity en exclusiviteit:

Dreamstime.com staat u de kans toe om met Dreamstime.com in één van drie manieren te werken: medewerkers die Media uploaden die voor verkoop met andere voorraadagentschappen ( beschikbaar zijn; NIET-EXCLUSIEVE CONTRIBUTORS) , medewerkers die Media uploaden die uitsluitend op Dreamstime.com ( worden verkocht; EXCLUSIEVE IMAGES) en medewerkers die alleen door Dreamstime.com ( worden vertegenwoordigd; EXCLUSIEVE CONTRIBUTORS).

De medewerkers moeten minstens zeventig ( houden; 70%) percenten van hun portefeuille online met Dreamstime.com voor een periode van minstens zes ( 6) maanden. U kunt alle dossiers op elk ogenblik onbruikbaar maken ouder dan zes maanden vanaf de datum van overzicht. U zal een totaal van dertig ( mogen onbruikbaar maken; 30%) percenten van uw totale Media die binnen afgelopen zes ( worden voorgelegd; 6) maanden. De media dat gehandicapt en dan opnieuw toegelaten was zullen worden geteld aangezien de nieuwe voorlegging, geen kwestie van hun origineel datum uploadt.

De medewerkers zullen een percentage ( ontvangen; een Opbrengst Share) van elke verkoop die door Dreamstime uit hun naam wordt gemaakt zoals die in de hieronder paragrafen wordt beschreven. Overwegend de dynamische aard van de industrie, Dreamstime en zijn verdelers, filialen, kunnen de verwijzingen enz. de Medewerkers vertegenwoordigen gebruikend verschillende marketing technieken of modelleert ( zoals gebaseerd krediet of de plannen van de abonnementsbetaling, derdeverdelers etc.). De medewerker erkent en is het ermee eens dat elk van deze gevarieerde marketing technieken en modellen in verschillende netto verkoopprijzen voor hetzelfde beeld onder elke reeks omstandigheden kan resulteren. De paragrafen vermelden hieronder het minimumopbrengstaandeel dat aan een Medewerker van de netto die verkoopprijs moet worden toegekend voor het Medewerkers` s beeld wordt verzameld, tenzij anders op verschillend gebied van de plaats ( wordt vermeld; zoals Alliantiessectie of Verkoop uw Media sectie). De opbrengstaandelen worden berekend gebaseerd op netto verkoop bedragen na betaling van verwijzingsvergoedingen, zoals hierboven beschreven. Niettegenstaande zich het onthouden van, op voorwaarde dat de Medewerker anders overeenkomstig de termijnen van deze Overeenkomst is, zal Dreamstime naar terugbetaling van geen die teveel betaald bedragen streven aan tot Medewerker wordt gemaakt. Geen Medewerker zal het recht hebben om betaling te ontvangen, noch Dreamstime voor zulk betaling, tenzij en tot de totale hoeveelheid dat Contributor&rsquo aansprakelijk zal zijn; s de onbetaalde inkomens overschrijdt Honderd Dollars van de V.S. ( US$100.00).

De medewerkers mogen niet hun portefeuille ( downloaden; gedeeltelijk of completely) , vooral als dit wordt uitgevoerd om uit om het even welke beschikbare die kortingen en bonussen voordeel te halen door Dreamstime.com worden verstrekt. De medewerkers die hun eigen Media tijdens een hardwaremislukking verloren worden gevraagd om steun te contacteren om een exemplaar van hun eigen dossiers te ontvangen.

Niet-exclusieve medewerkers: Een niet-exclusieve medewerker is een kunstenaar die Media uploadt die ook beschikbaar voor verkoop met andere voorraadagentschappen zijn. Deze medewerkers kunnen hun Media aan Dreamstime.com uploaden terwijl het verkopen van dezelfde Media door andere kanalen. De niet-exclusieve medewerkers zullen 25-50% van de netto die verkoopprijs ontvangen door Dreamstime.com voor de Media wordt ontvangen die zij tot de plaats hebben bijgedragen die later door Dreamstime.com worden verkocht.

Exclusieve Media:: Een medewerker kan met andere agentschappen naast Dreamstime.com werken. Nochtans, de Media aan Dreamstime.com worden verstrekt en duidelijk zoals exclusief zijnd slechts op Dreamstime.com dat worden verkocht. Een exclusief beeld wordt vertegenwoordigd door concepten, modellen, garderobe, en inhoud die een uniek creatief bericht en kleine variaties in het beeld ( verstrekken; variatieshoek in camera, modelhouding of gebaar, bijvoorbeeld ) laat geen beeld toe zoals zijnd verschillend. De exclusieve Media kunnen slechts door Dreamstime.com worden verkocht en kunnen niet door andere kanalen worden aangeboden. De medewerkers zullen 27.5%-55% van de netto die verkoopprijs ontvangen door Dreamstime.com voor de exclusieve Media wordt ontvangen die zij tot de plaats hebben bijgedragen die later door Dreamstime.com worden verkocht. Een Medewerker kan de exclusiviteitsrechten op een beeld met dertig ( verwijderen; 30) dagen vroeger geschreven bericht aan Dreamstime.com.

Exclusieve medewerkers:: Een exclusieve medewerker wordt niet vertegenwoordigd door een ander agentschap en zal alleen met Dreamstime.com voor het verkopen van hun Media werken. De exclusieve medewerkers kunnen, echter, hun ander kunstwerk op een medewerker-aan-Cliënt basis, onder het werk voor huurcontract, buiten deze Overeenkomst verkopen. De exclusieve medewerkers zullen zestig ( ontvangen; 60%) percenten van de netto die verkoopprijs door Dreamstime.com voor de exclusieve Media die zij wordt ontvangen tot de plaats hebben bijgedragen die later verkocht=worden= door Dreamstime.com, evenals een commissie van $0.20 ( twintig cents) , onvoorwaardelijk toegekend voor de eerste 100 die voorlegging en toegelaten door Dreamstime.com wordt geupload. Zodra een exclusieve medewerker 100 goedgekeurde voorlegging overschrijdt, upload bonus wordt toegekend voor tot first 10.000 approved-dossiers slechts als hun downloads/beeldgemiddelde > zijn; 0.1. Dit middel zou er een evenwicht tussen moeten zijn uploadt en downloadt en een exclusieve portefeuille zou moeten verkoop produceren om ontvangen voort te zetten uploadt bonus na de aanvankelijke 100 goedgekeurde dossiers.

Dreamstime.com is onder geen verplichting, echter, om een exclusieve contributor&rsquo goed te keuren; s de voorlegging en de goedkeuring van Media zijn bij Dreamstime.com-’ s enige discretie. Dreamstime.com kan een Exclusieve Contributor&rsquo eindigen; s status op elk ogenblik zonder voorafgaand bericht; een Exclusieve Medewerker kan hun status als een Exclusieve Medewerker met dertig ( eindigen; 30) dagen vroeger geschreven bericht aan Dreamstime.com. Als een Exclusieve Medewerker deze Overeenkomst voorafgaand aan de passage van zes ( eindigt; 6) de maanden, Dreamstime.com be*houdt zich het recht voor alle die commissiebetalingen terug te krijgen aan tot de Exclusieve Medewerker voorafgaand aan de beëindiging van Exclusieve Medewerkersstatus worden gemaakt. Deze die betalingen omvatten uploaden bonus na elke toegelaten voorlegging en extra die Opbrengstaandeel wordt ontvangen door exclusieve medewerkers wordt verdiend.

Als een medewerker deze Exclusiviteitsovereenkomst breekt, of voor een exclusief beeld of als exclusieve medewerker, be*houdt Dreamstime.com zich het recht voor alle die inkomens ongeldig te maken en terug te krijgen door die Medewerker die door Dreamstime.com-verkoop worden gemaakt met de datum het exclusieve beeld of de Media beginnen of de portefeuille werd gemaakt van de Exclusiviteitsovereenkomst afhankelijk.

Dreamstime.com be*houdt zich het recht voor om het even welke acties te voeren die het noodzakelijk acht om zijn rechten te beschermen, alle rechten waarvan specifiek voorgebe*houd zijn.